Foreign Experts

Name Title Research direction
Zixiang Xiong professor
Xiangjian He professor image processing, network security
Xiansheng Hua professor
Qi Tian professor multimedia information retrieval